header ad blockchaincrews.com

[AMA Recap] - BW và Blockchain Crews ngày 03/12/2019

Blockchaincrews

Administrator
Thành viên BQT
20h ngày 03/12 vừa qua, sàn BW đã tổ chức một buổi đáp trên Blockchain Crews. Dưới đây là tóm tắt nội dung chính của buổi AMA này.

? Khách mời: Ivon Liu – Quản lý phát triển BW.com tại thị trường Châu Á
⏳ Thời gian: 20h tối Thứ Ba, ngày 03/12/2019
? Địa điểm: @Blockchaincrews
? Đặt câu hỏi: Phần quà 100$ dành cho các bạn có câu hỏi hay về sàn BW.com và đăng ký tại khoản tại đây:
Link:
? 50$ dành cho phần Quiz cuối chương trình về sàn BW.com

1575710213571.png

AMA được chia thành 3 phần như thường khi:
Segment 1: Maxim sẽ hỏi Ivon Liu 5 câu hỏi liên quan tới sàn giao dịch tiền kỹ thuật số BW
Segment 2: Cộng đồng sẽ hỏi Ivon Liu một số câu hỏi về sàn BW, 4 câu hỏi hay nhất được lựa chọn để trao phần thưởng $10
Segment 3: Quiz, 2 bạn trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng $5 cho mỗi câu hỏi.
 

Blockchaincrews

Administrator
Thành viên BQT
Giới thiệu

Maxim: @IvonLiu Please tell everyone a little bit about yourself and BW.com exchange

Ivon Liu:
As world first digital asset exchange based on mining pool, BW is currently ranked the top 3 in Korean exchanges, the top 10 in CMC globally, and top 1 in Indonesian exchanges. Its community languages cover Japan, Russia, Indonesia, Vietnam, Africa, turkey, Malaysia, spain, india etc. There are over 1.5 million registered users in BW. Daily active users are around 60K. And daily newly registered users are over 6K. As an international trading platform based on the global market, BW associated with 3,000 vertical industry medias, providing a wide range of publicity channels to accurately target digital currency users worldwide, like South Korea, Japan, Malta, Dubai, the United States, Russia, India and other countries and regions, and with 100 KOLs from Facebook, Youtube, Twitter blockchain and digital currency field reached a strategic cooperation.

Là sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới dựa trên nhóm khai thác, BW hiện đang xếp hạng 3 sàn giao dịch hàng đầu của Hàn Quốc, top 10 tại CMC trên toàn cầu và top 1 về trao đổi tại Indonesia. Các ngôn ngữ cộng đồng của nó bao gồm Nhật Bản, Nga, Indonesia, Việt Nam, Châu Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Tây Ban Nha, Ấn Độ, v.v ... Có hơn 1,5 triệu người dùng đã đăng ký tại BW. Người dùng hoạt động hàng ngày là khoảng 60K. Và người dùng mới đăng ký hàng ngày là hơn 6K. Là một nền tảng giao dịch quốc tế dựa trên thị trường toàn cầu, BW liên kết với 3.000 phương tiện công nghiệp dọc, cung cấp một loạt các kênh công khai để nhắm mục tiêu chính xác người dùng tiền kỹ thuật số trên toàn thế giới, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malta, Dubai, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ và các quốc gia và khu vực khác, và với 100 KOL từ Facebook, Youtube, Twitter blockchain và lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số đã đạt được sự hợp tác chiến lược.
 

Blockchaincrews

Administrator
Thành viên BQT
Segment 1: Maxim sẽ hỏi Ivon Liu 5 câu hỏi liên quan tới sàn giao dịch tiền kỹ thuật số BW

Mọi người chưa có tài khoản BW thì nhớ đăng ký theo link bên dưới để nhận được ưu đãi nhé

Maxim: Wow, Big things about BW. I hope you will share more about BW product and why many people choose BW as a main exchange.

Ivon Liu: For why many people choose BW as a main exchange, I think there are 4 reasons.

1. Safe and stable, BW.COM will adopt ZB's newly upgraded trading engine system and innovative quantum delivery mechanism to ensure the security and stability of financial-grade transactions.
Multiple authentication methods such as SMS verification code, Google verification code
Remote landing risk warning, real-time guarantee user asset security

Dịch: 1 an toàn và ổn định, BW.COM sẽ áp dụng hệ thống công cụ giao dịch mới được nâng cấp của ZB và cơ chế phân phối lượng tử sáng tạo để đảm bảo tính bảo mật và ổn định của các giao dịch cấp tài chính. Nhiều phương thức xác thực như mã xác minh SMS, mã xác minh Google Cảnh báo rủi ro hạ cánh từ xa, bảo đảm an toàn tài sản người dùng theo thời gian thực

2. Fast and efficient. The user can charge the coin at any time (7*24 hours), and it can be quickly and timely.
transfer across the ZB platform with no delay
OTC, peer-to-peer transaction, immediately released
7*24 hours customer support

Dịch: 2. Nhanh chóng và hiệu quả. Người dùng có thể sạc tiền xu bất cứ lúc nào (7 * 24 giờ), và nó có thể nhanh chóng và kịp thời. chuyển qua nền tảng ZB không chậm trễ OTC, giao dịch ngang hàng, ngay lập tức được phát hành Hỗ trợ khách hàng 7 * 24 giờ

3. Fully functional. Covers all trading terminals: PC, Android, ios, excellent trading terminal experience, greatly satisfying different trading habits, individuals with different professional degrees, institutions.
Provides currency trading, options trading, and upcoming margins, contract trading.
Supports usdt, qc, btc, eth, trx, bwb and other diversified trading areas, and supports more than 90 currencies such as BTC, ETH, LTC, and nearly 200 trading pairs.
Interoperable with ZB accounts, one account can log in to two platforms.
Internal transfer between ZB and BW platforms, support 0 handling fee, seconds to account.

Đầy đủ chức năng. Bao gồm tất cả các thiết bị đầu cuối giao dịch: PC, Android, ios, trải nghiệm thiết bị đầu cuối giao dịch tuyệt vời, đáp ứng rất nhiều thói quen giao dịch khác nhau, các cá nhân có trình độ chuyên môn, tổ chức khác nhau. Cung cấp giao dịch tiền tệ, giao dịch quyền chọn và lợi nhuận sắp tới, giao dịch hợp đồng. Hỗ trợ usdt, qc, btc, eth, trx, bwb và các khu vực giao dịch đa dạng khác và hỗ trợ hơn 90 loại tiền tệ như BTC, ETH, LTC và gần 200 cặp giao dịch. Tương thích với tài khoản ZB, một tài khoản có thể đăng nhập vào hai nền tảng. Chuyển nội bộ giữa các nền tảng ZB và BW, hỗ trợ 0 phí xử lý, giây vào tài khoản.

4. Market maker service, BW.com has the world's top digital currency liquidity, which can meet the trading needs of various users, from ordinary traders to institutional trading teams.
BW.com's personalized mobility and Market Making services are perfect for other exchanges and project parties.
Years of professional mobility services, accumulated a wealth of experience and technology, serving a number of global head exchanges (such as ZB.com, ZBX.com, ZBM.com, ZBG.com, bithi.com, Exx.com Wait•
Personalized liquidity services will greatly empower exchanges, enhance their core competitiveness, and brand.
• Professional liquidity services combined with Market Making services to create a trading experience for BW project parties.

Dịch: 4. Dịch vụ tạo thị trường, BW.com có thanh khoản tiền kỹ thuật số hàng đầu thế giới, có thể đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhiều người dùng khác nhau, từ các nhà giao dịch thông thường đến các nhóm giao dịch tổ chức. Các dịch vụ di động và tạo thị trường được cá nhân hóa của BW.com là hoàn hảo cho các sàn giao dịch và dự án khác. Nhiều năm dịch vụ di động chuyên nghiệp, tích lũy nhiều kinh nghiệm và công nghệ, phục vụ một số sàn giao dịch toàn cầu (như ZB.com, ZBX.com, ZBM.com, ZBG.com, bithi.com, Exx.com Chờ • Các dịch vụ thanh khoản được cá nhân hóa sẽ giúp trao quyền rất nhiều, nâng cao khả năng cạnh tranh cốt lõi và thương hiệu của họ. • Dịch vụ thanh khoản chuyên nghiệp kết hợp với dịch vụ Tạo thị trường để tạo trải nghiệm giao dịch cho các bên tham gia dự án BW.

Q1: What is BW margin? Can you show us: How to use BW margin it?

Ivon Liu: BW margin is the world first 0 interest margin product, official version released on Nov 19 8PM UTC+8, with trading pair: BTC/USDT、EOS/USDT、ETH/USDT、ETC/USDT、LTC/USDT、XRP/USDT with 20 multiply. Beta margin also attracted worldwide users, mainly from China, Korea, Japan and USA.

Dịch: Tỷ lệ ký quỹ BW là sản phẩm có lãi suất 0% đầu tiên trên thế giới, phiên bản chính thức được phát hành vào ngày 19 tháng 11 8 giờ tối UTC + 8, với cặp giao dịch: BTC / USDT 、 EOS / USDT ETH / USDT ETC / USDT 、 LTC / USDT XRP / USDT với Nhân lên gấp 20 lần. Biên độ Beta cũng thu hút người dùng trên toàn thế giới, chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Ivon Liu: Three words: know-how, accurate and fast. "Know-how" means that one needs to have a full understanding and learning. I have done a few years of margin trading. I should say that I have extensive experience in margin. When BW launched a margin transaction, I also fully studied through the event page and consulted customer service. “Accurate” means don't start trading easily. Before you start, pay more attention to the market situation, sense the trend and get some latest industry news. "Fast" means timely to sell and buy, and be awe of the market. When close to your expectation point, just liquidate, and don't be obsessed with the market. There are many market opportunities. Don't aim to buy at the lowest point and liquidate to the highest.

Dịch: chắc chắn rồi. Ba từ: bí quyết, chính xác và nhanh chóng. "Bí quyết" có nghĩa là người ta cần có một sự hiểu biết và học hỏi đầy đủ. Tôi đã thực hiện một vài năm giao dịch ký quỹ. Tôi nên nói rằng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lề. Khi BW triển khai giao dịch ký quỹ, tôi cũng đã nghiên cứu đầy đủ thông qua trang sự kiện và tư vấn dịch vụ khách hàng. Chính xác có nghĩa là không bắt đầu giao dịch dễ dàng. Trước khi bạn bắt đầu, hãy chú ý hơn đến tình hình thị trường, cảm nhận xu hướng và nhận được một số tin tức mới nhất trong ngành. "Nhanh" có nghĩa là kịp thời để bán và mua, và là nỗi sợ của thị trường. Khi gần đến điểm mong đợi của bạn, chỉ cần thanh lý và không bị ám ảnh bởi thị trường. Có nhiều cơ hội thị trường. Đừng đặt mục tiêu mua ở điểm thấp nhất và thanh lý đến mức cao nhất.
 

Blockchaincrews

Administrator
Thành viên BQT
Maxim:
Q2
: As a member from BW team, what do you think is the biggest change in BW?

Ivon Liu:
Well, I have to say it should be the fast.
I have been with BW for almost 9 months. From the initial exchange trading to the current margin trading, I experienced TLP, To the moon, IOU and BW staking, I basically participated in all of them, And fortunately, I also got certain return on this platform. BW should be better and better. I also hope to get more revenue in the process of BW growth. As for the proposal, I hope that BW can launch the contract transaction as soon as possible.

Dịch: Tôi đã ở với BW gần 9 tháng. Từ giao dịch trao đổi ban đầu đến giao dịch ký quỹ hiện tại, tôi đã trải nghiệm TLP, lên mặt trăng, đặt cược IOU và BW, về cơ bản tôi đã tham gia vào tất cả chúng, và may mắn thay, tôi cũng đã nhận được lợi nhuận nhất định trên nền tảng này. BW nên tốt hơn và tốt hơn. Tôi cũng hy vọng sẽ có được nhiều doanh thu hơn trong quá trình tăng trưởng của BW. Đối với đề xuất, tôi hy vọng rằng BW có thể khởi động giao dịch hợp đồng càng sớm càng tốt.
 

Blockchaincrews

Administrator
Thành viên BQT
Maxim
Q3: How many product that BW have right now? Can you introduce some of it?

Ivon Liu

As I have listed all of products above, here I will talk more about To the Moon, of which as I know many users are from Vietnam.
To the Moon, similar to the Solar in stock market, attracts more users to participate by "winning the lucky draw", and brings more active and strong purchasing power to the secondary market. At the same time, it is different from the traditional online listing.
Projects launching on To the Moon program will get more Brand Propagation Force and attention.
At present, the BW To the Moon has launched 12 projects, and the maximum number of participants for one project was over 200,000. Each season of To the Moon has attracted more than 25 countries and regions around the world to participate, and there were millions of discussions online about BW To the Moon.

Dịch:
Như tôi đã liệt kê tất cả các sản phẩm ở trên, ở đây tôi sẽ nói nhiều hơn về To the Moon, trong đó tôi biết nhiều người dùng đến từ Việt Nam.
To the Moon, tương tự như Solar trong thị trường chứng khoán, thu hút nhiều người dùng tham gia bằng cách "giành được rút thăm may mắn", và mang lại sức mua mạnh mẽ và tích cực hơn cho thị trường thứ cấp. Đồng thời, nó khác với danh sách trực tuyến truyền thống. Các dự án khởi động trong chương trình To the Moon sẽ nhận được nhiều sự chú ý và lực lượng tuyên truyền thương hiệu hơn. Hiện tại, BW To the Moon đã đưa ra 12 dự án và số lượng người tham gia tối đa cho một dự án là hơn 200.000. Mỗi mùa To the Moon đã thu hút hơn 25 quốc gia và khu vực trên thế giới tham gia, và đã có hàng triệu cuộc thảo luận trực tuyến về BW To the Moon.
 

Blockchaincrews

Administrator
Thành viên BQT
Maxim:
Q4: There are also a lot of sayings, like margin 100 will make you bankrupt. Shows a lot of people are skeptical about margin, what do you think about that?

Ivon Liu:

What I want to say is that this should be a prejudice against margin trading. Margin trading can generate greater returns with a smaller principal, and gains also means the greater risk while starting a margin trading. First, you need to assess your individual risk tolerance and conduct margin trading with risk controlled.

Dịch:
Điều tôi muốn nói là điều này sẽ là một định kiến chống lại giao dịch ký quỹ. Giao dịch ký quỹ có thể tạo ra lợi nhuận lớn hơn với số tiền gốc nhỏ hơn và lợi nhuận cũng có nghĩa là rủi ro lớn hơn trong khi bắt đầu giao dịch ký quỹ. Đầu tiên, bạn cần đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân và tiến hành giao dịch ký quỹ với rủi ro được kiểm soát.
 

Blockchaincrews

Administrator
Thành viên BQT
Maxim:
Q5: Compared with Bitmex, OK and Huobi, What is the advantage of BW margin trading?

Ivon Liu:
Two aspects. On one hand, in the perspective of user experience, BW is better in transferfunds, starting trading, and entrusting. In particular, transferring, borrowing and trading can be completed with one click. On the other hand, the margin trading feature. BW margin can support 20 times at most with 0 interest fee as well. This is a very bold innovation, which allows our users to enjoy greater returns while bearing lower risks. This is definitely stronger than OK and Huobi.

Dịch: Hai khía cạnh. Một mặt, dưới góc độ trải nghiệm người dùng, BW tốt hơn trong việc chuyển tiền, bắt đầu giao dịch và giao phó. Cụ thể, chuyển nhượng, vay và giao dịch có thể được hoàn thành với một cú nhấp chuột. Mặt khác, tính năng giao dịch ký quỹ. Lợi nhuận biên có thể hỗ trợ tối đa 20 lần với mức lãi suất 0 đồng. Đây là một sự đổi mới rất táo bạo, cho phép người dùng của chúng tôi tận hưởng lợi nhuận cao hơn trong khi chịu rủi ro thấp hơn. Điều này chắc chắn mạnh hơn OK và Huobi.
 

Blockchaincrews

Administrator
Thành viên BQT
Phần 2: Cộng đồng Blockchain Crews sẽ gửi câu hỏi liên quan tới sàn BW, 4 bạn có câu hỏi hay nhất sẽ nhận được 10$ airdrop từ chương trình.

Câu hỏi số 1: @dontkillme
I was very curious about the name BW, what does this name mean? Why did you choose this name?

Ivon Liu: "B" stands for Bit and Better, "W" stands for World, and BW is called "coin net" in the industry. The 2 letter premium domain worths over 10M USD.

Câu hỏi số 2: @duybao2001
What is the relationship between BW and ZB? What issues did BW and ZB support and collaborate on? What is the role of ZB in BW?

Ivon Liu: BW.com and ZB.COM, one of the world's largest digital asset trading platforms, are core strategic partners, sharing user traffic, operational experience, and core technologies to create a global trading ecosystem.
Years of professional mobility services, accumulated a wealth of experience and technology, serving a number of global head exchanges (such as ZB.com, ZBX.com, ZBM.com, ZBG.com, bithi.com, Exx.com).

Câu hỏi số 3: @duybao2001

Ivon Liu:
In order to meet the needs of miners' hedging, we will provide more investment strategies for investment, avoid trading risks in the digital asset market, improve the liquidity of the digital asset market, reduce the irrational activities of the digital asset market, and promote the global digital currency market in healthy growth. The BW trading platform came into being under such a background.
From POOL to Exchange, after five years of industry accumulation, user demand has spawned business development.
Thus, in August 2018, BW and ZB.com launched a strategic cooperation to establish the world's first digital asset derivatives trading platform based on the mining pool.

Câu hỏi số 4: @luckydraw66
When are you going to open OTC market for Vietnam?

Ivon Liu:
Middle of next year. Please stay tuned.
 

Blockchaincrews

Administrator
Thành viên BQT
Phần 3: Maxim sẽ đưa ra 3 câu hỏi liên quan đến sàn BW, 2 bạn trả lời đúng và nhanh nhất trong mỗi câu hỏi sẽ nhận được $5

Q1: Đòn bẩy tối đa được áp dụng trên BW margin hiện tại là bao nhiêu? + phí giao dịch trong event là bao nhiêu?

Đáp án: x20 - 0%

Q2: Kể tên 2 coin tham gia chương trình pool trên sàn BW.com

Đáp án: MAT, ormeus

Q3: Sàn BW được thành lập từ năm nào?

Đáp án: 2017
 
header ad blockchaincrews.com
Top