header ad blockchaincrews.com

[AMA Recap] - BXB Exchange & Blockchain Crews 07/01/2021

Nắp Keng

Moderator
Thành viên BQT
1610121734326.png

BlockchainCrews announce our AMA with BXB Exchange will be held on 07 Jan 2020 at 20:00 PM UTC + 7 I 13:00 PM UTC
Venue: @Blockchaincrews
Reward: 100$
AMA will be conducted within 60 minutes, including 3 segment as follows:
1️⃣Segment 1: Introduce BXB Exchange and Guests + Warm up question for guests
2️⃣Segment 2: We’ll select 5 questions were collected before AMA started the community. Everyone can ask questions here
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLMpVXmFy6cM12AiGr5nbHAlUVd8WaWq7q6G3FG_wnQXlCNA/viewform)
3️⃣Segment
3: Live Question. Team BXB Exchange will select 5 best questions and answer them

⚠Questions copy from other AMA will not be considered as winning question
➡Review in vietnamese: https://blockchaincrews.com/san-bxb-la-gi-huong-dan-va-dang-ky-su-dung-bxb-tu-a-z/
➡Website: https://www.bxb.io/

Requirements
👉 Follow on twitter:
👉 Join on Telegram:
 

Nắp Keng

Moderator
Thành viên BQT
▶Go to Segment 1: Introduce BXB Exchange and Guests + Warm up question for guests

Question 1:Can you please briefly introduce about yourself and BXB Exchange?
( Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân và Sàn giao dịch BXB? )

TEAM BXB:

Hi everyone, We - Steven, Tammy are representatives of BXB.io - a simplified crypto futures app.

Our team consists of talented people coming from both Wall Street’s top quantitative hedge fund team and traditional financial trading technical team. We aim to make trading easier for beginners and make them have higher chance of winning in the crypto-space.

For more information, check out our pages:

🌐 Official website: bxb.io
🌐 Facebook Page: https://www.facebook.com/BXB.io
🌐 Twitter: https://twitter.com/BXB_exchange
🌐 Telegram: https://t.me/BXB_exchange

Don’t forget to join our Telegram channel @bxb_exchange for a lot of interesting campaigns and bonuses

DỊCH:
Xin chào tất cả mọi người, Chúng tôi - Steven, Tammy là đại diện của BXB.io - một ứng dụng tương lai tiền điện tử đơn giản hóa.

Nhóm của chúng tôi bao gồm những người tài năng đến từ các nhóm quỹ đầu tư định lượng hàng đầu của Phố Wall và nhóm kỹ thuật giao dịch tài chính truyền thống. Chúng tôi mong muốn giúp giao dịch dễ dàng hơn cho người mới bắt đầu và giúp họ có cơ hội thu lợi nhuận cao hơn trong không gian tiền điện tử.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các trang của chúng tôi:

🌐 Trang web chính thức: bxb.io
🌐 Trang Facebook: https://www.facebook.com/BXB.io
🌐 Twitter: https://twitter.com/BXB_exchange
🌐 Telegram: https://t.me/BXB_exchange

Đừng quên tham gia kênh Telegram của chúng tôi @bxb_exchange để có nhiều chương trình và tiền thưởng thú vị

Question 2: How does BXB Exchange work? As people with long-term experience in customer market development, what do you think about the opportunities and challenges of BXB Exchange in the Vietnamese market? Will you have any solutions to compete with other famous competitors other exchanges ?
( BXB Exchange hoạt động như thế nào? Là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phát triển thị trường khách hàng, ông nghĩ gì về cơ hội và thách thức của Sàn giao dịch BXB tại thị trường Việt Nam? Bạn sẽ có giải pháp nào để cạnh tranh với các đối thủ nổi tiếng khác là các sàn giao dịch khác? )

TEAM BXB:

Our product based on BTCUSDT Futures Market, and it’s a realtime BTC Futures Market trends, what people need to do is simply click: Long & Short buttons, you’ll be seeing the interface with the lines (price chart)

If you predict the market going up: Long > The more BTC Price increases, the more you earn

if you predict the market going down (no prob): Short > The more BTC Price drops, the more you earn

To make it more exciting & profitable to you: You can close ANYTIME within 5 minutes time frame

Here is a video of how BXB works: https://t.me/VietnamTradingPro/33209

Our strategy entering Vietnam is we try to provide a fair platform. We let people trade and profit on our platform and will client withdraw their profit without any trouble

DỊCH:
Sản phẩm của chúng tôi dựa trên Thị trường tương lai BTCUSDT và đó là xu hướng Thị trường tương lai BTC theo thời gian thực, những gì mọi người cần làm chỉ cần nhấp vào: nút Dài & Ngắn, bạn sẽ thấy giao diện với các đường (biểu đồ giá)

Nếu bạn dự đoán thị trường đi lên: Dài> Giá BTC càng tăng, bạn càng kiếm được nhiều tiền

nếu bạn dự đoán thị trường đi xuống (không có xác suất): Ngắn> Giá BTC càng giảm, bạn càng kiếm được nhiều

Để làm cho nó thú vị hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho bạn: Bạn có thể đóng cửa BẤT CỨ LÚC NÀO trong khung thời gian 5 phút

Đây là video về cách hoạt động của BXB: https://t.me/VietnamTradingPro/33209

Chiến lược của chúng tôi vào Việt Nam là chúng tôi cố gắng cung cấp một nền tảng công bằng. Chúng tôi cho phép mọi người giao dịch và kiếm lợi nhuận trên nền tảng của chúng tôi và khách hàng sẽ rút lợi nhuận của họ mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.
 
Sửa lần cuối:

Nắp Keng

Moderator
Thành viên BQT
Segment 2: Question Form

Question 1: Why tap trading? What are you different from Binary option?
( Tại sao phải nhấn mạnh vào giao dịch? Bạn khác gì với nhị phân như thế nào? )

TEAM BXB:

From that day the BXB project began. We had not only found something that we all are passionate about but also something that was good for society.

We have designed all BXB products under one guiding principle: to level the playing field between retail investors and professional investors.

Tap trading have been designed so that the average person has the same access to the same powerful financial tools that professional investors use to make a profit.

However we have designed everything around a simple easy to understand interface where users don't have to spend years mastering terminology, trading strategies or programming abilities.
So BXB: dedicated to serving individuals.

What is BXB different from BO exchange?

Eventhough we are operating short-term trading but we're totally different from Binary Options, customers can Open and Close anytime within the timeframe, they can hedge their position by placing Long and Short orders at the same time.

You can check out this video which we clearly explained the differences between BXB and Binary options:

DỊCH:

Từ ngày đó dự án BXB bắt đầu. Chúng tôi không chỉ tìm thấy thứ mà tất cả chúng ta đều đam mê mà còn là thứ tốt cho xã hội.

Chúng tôi đã thiết kế tất cả các sản phẩm BXB theo một nguyên tắc hướng dẫn: tạo sân chơi bình đẳng giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ và các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Giao dịch chạm đã được thiết kế để người bình thường có quyền truy cập giống như các công cụ tài chính mạnh mẽ mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng để kiếm lợi nhuận.

Tuy nhiên, chúng tôi đã thiết kế mọi thứ xung quanh một giao diện đơn giản dễ hiểu, nơi người dùng không phải mất nhiều năm để nắm vững thuật ngữ, chiến lược giao dịch hoặc khả năng lập trình.
Vì vậy BXB: chuyên tâm phục vụ cá nhân.

BXB có gì khác so với trao đổi BO?

Mặc dù chúng tôi đang hoạt động giao dịch ngắn hạn nhưng chúng tôi hoàn toàn khác với Quyền chọn nhị phân, khách hàng có thể Mở và Đóng bất cứ lúc nào trong khung thời gian, họ có thể tự bảo vệ vị thế của mình bằng cách đặt lệnh Dài và Ngắn cùng một lúc.

Bạn có thể xem video này, chúng tôi đã giải thích rõ ràng sự khác biệt giữa BXB và tùy chọn nhị phân:

Question 2: Tell us what are the current challenges of BXB EXCHANGE? Will China and US users be permitted to use the exchange in the future?
( Hãy cho chúng tôi biết những thách thức hiện tại của BXB EXCHANGE? Người dùng Trung Quốc và Hoa Kỳ có được phép sử dụng sàn giao dịch trong tương lai không? )

TEAM BXB:

Our biggest challenge at the moment is the integration of 2 types of techs. We have a solid tech background in traditional finance which is more reliable, secure and faster than most of the internet based or cloud based exchanges. But there are many issues we need to solve or adjust to enable mitigation of the tech from traditional market to crypto market. Our tech team spent over half a year on these.

But so far we have achieved what we want and we are so confident with our system and tech structure. At least we would never have the shutdown issue that coinbase, bitfinex and many other cloud service based exchange faced.

Yes, Chinese and USA client can join our tap trading platform.

DỊCH:

Thách thức lớn nhất của chúng tôi lúc này là tích hợp 2 loại công nghệ. Chúng tôi có nền tảng công nghệ vững chắc về tài chính truyền thống đáng tin cậy, an toàn và nhanh hơn hầu hết các sàn giao dịch dựa trên internet hoặc đám mây. Nhưng có nhiều vấn đề chúng tôi cần giải quyết hoặc điều chỉnh để có thể giảm thiểu công nghệ từ thị trường truyền thống sang thị trường tiền điện tử. Nhóm công nghệ của chúng tôi đã dành hơn nửa năm cho những thứ này.

Nhưng cho đến nay, chúng tôi đã đạt được những gì chúng tôi muốn và chúng tôi rất tự tin với hệ thống và cấu trúc công nghệ của mình. Ít nhất chúng tôi sẽ không bao giờ gặp vấn đề ngừng hoạt động mà coinbase, bitfinex và nhiều sàn giao dịch dựa trên dịch vụ đám mây khác phải đối mặt.

Có, khách hàng Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể tham gia nền tảng giao dịch máy của chúng tôi.

Question 3: Are you a global project or local project? Can anybody anywhere use Your project without any restrictions?
(Bạn là dự án toàn cầu hay dự án địa phương? Mọi người có thể sử dụng dự án của bạn mà không có bất kỳ hạn chế nào chứ?)

TEAM BXB:

We are open to all regions or countries where we don’t violate local policies and restrictions about crypto currency. So yes, as of now global customer can access BXB without any restrictions.

DỊCH:
Chúng tôi mở cửa cho tất cả các khu vực hoặc quốc gia nơi chúng tôi không vi phạm các chính sách và hạn chế địa phương về tiền điện tử. Vì vậy, hiện tại, khách hàng toàn cầu có thể truy cập BXB mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Question 4: What is the trade fee on BXB Exchange ?
( Phí giao dịch trên BXB Exchange là gì? )

TEAM BXB:

We have the trading fee of 0.01% as opening fee, no closing fee or settlement fees.

DỊCH:
Chúng tôi có phí giao dịch là 0,01% là phí mở, không có phí đóng hoặc phí thanh toán.

Question 5: There Is many opinion said that trading/platform like bxb is very risky because the broker can manipulate the price movement and makes user got lost strike all the round, can you show us the transparency of BXB platform price movement!?
( Có nhiều ý kiến cho rằng giao dịch/sàn giao dịch như bxb rất rủi ro vì nhà môi giới có thể thao túng biến động giá và khiến người dùng bị thua lỗ, bạn có thể cho chúng tôi biết sự minh bạch của biến động giá sàn BXB không !? )

TEAM BXB:
In order to check whether or not we manipulate the price movements, you can always check it yourselves with 2 device, 1 goes long and 1 goes short. It will shows that the graph will be the same and both position has the same chance to be profitable.

DỊCH:
Để kiểm tra xem chúng tôi có thao túng biến động giá hay không, bạn luôn có thể tự kiểm tra bằng 2 thiết bị, 1 thiết bị mua dài và 1 thiết bị bán ra. Nó sẽ cho thấy rằng đồ thị sẽ giống nhau và cả hai vị trí đều có cơ hội sinh lời như nhau.
 

Nắp Keng

Moderator
Thành viên BQT
Segment 3: Live Question. Team BXB Exchange will select 5 best questions and answer them

Q1: Did we need kyc to do withdraw?
(Chúng tôi có cần kyc để rút tiền không?)

TEAM BXB:

We do not need any KYC to register, trade, withdraw, etc.
residents of any country can register and tap with us.

DỊCH:
Chúng tôi không cần bất kỳ KYC nào để đăng ký, giao dịch, rút tiền, v.v.
cư dân của bất kỳ quốc gia nào có thể đăng ký và khai thác với chúng tôi.

Q2: when will you go live on Appstore, MacOS?
(khi nào bạn sẽ xuất hiện trực tuyến trên Appstore, MacOS?)

TEAM BXB:

The iOS version is on its way. You will probably be able to see it within the month. please stay tuned

DỊCH:
Phiên bản iOS đang được phát hành. Bạn có thể sẽ có thể thấy nó trong tháng. xin vui lòng theo dõi

Q3: The adoption of cryptocurrencies has many barriers, and fiat-to-crypto still faces certain difficulties. What solutions does BXB Exchange have for users to easily purchase cryptocurrencies by fiat? And what are current region you support now to buy through fiat?
(Việc chấp nhận tiền điện tử có nhiều rào cản và việc chuyển từ tiền mã hóa sang tiền điện tử vẫn gặp một số khó khăn nhất định. BXB Exchange có những giải pháp nào để người dùng có thể dễ dàng mua tiền điện tử bằng fiat? Và khu vực hiện tại bạn hỗ trợ để mua thông qua fiat là gì?)

TEAM BXB:

Currently we support Vietnam Fiat. We will have more fiat on ramp support in the future. Please drop us a msg if you want to see your currencies listed on our fiat on ramp.

DỊCH:
Hiện tại chúng tôi hỗ trợ Fiat Việt Nam. Chúng tôi sẽ có nhiều fiat hơn về hỗ trợ đoạn đường nối trong tương lai. Vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi nếu bạn muốn xem các đơn vị tiền tệ của mình được liệt kê trên fiat trên đường dốc của chúng tôi.

Q4: Could you provide more information on how #BXB 2FA works? Also, when will the 2FA product be available for use ?
(Bạn có thể cung cấp thêm thông tin về cách hoạt động của #BXB 2FA không? Ngoài ra, khi nào sản phẩm 2FA sẽ có sẵn để sử dụng?)

TEAM BXB:

We simplified the steps to set up 2FA via Google Authenticator App, and we’re launching it by end of this week, make sure you’ve downloaded the app for some promotions to be announced later 😉

DỊCH:
Chúng tôi không cần bất kỳ KYC nào để đăng ký, giao dịch, rút tiền, v.v.
cư dân của bất kỳ quốc gia nào có thể đăng ký và khai thác với chúng tôi.

Q5: What programs or events is BXB doing now? Can you share information about it.
(BXB hiện đang làm những chương trình hay sự kiện gì? Bạn có thể chia sẻ thông tin về nó.)

TEAM BXB:

▶Download BXB ati: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bxb&hl=vi&gl=US&showAllReviews=true to enjoy our latest promotion: FREE $5 registration bonus

➡Register link: https://www.bxb.io/#/en-US/register?referCode=J3GBGF

We also run a DAILY 20 USDT GIVEAWAY, the content can be found here: http://bit.ly/BXB2020Giveawa

Hi everyone, the first 25 people who signed up via this invitation link has already gotten their $5 bonus giveaway, do check on your BXB app, happy tapping!

DỊCH:
Tải app BXB qua liên kết:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bxb&hl=vi&gl=US&showAllReviews=true và nhận được khuyến mãi 5$ quà tặng, đăng kí qua link: https://www.bxb.io/#/en-US/register?referCode=J3GBGF

Chúng tôi sẽ tiến hành thông báo chươn trình khuyến mãi lên đến 20 USDT hàng ngày, nội dung bạn có thể tìm ở: http://bit.ly/BXB2020Giveaway

Xin chào tất cả mọi người, 25 người đầu tiên đăng ký qua liên kết lời mời này đã nhận được quà tặng 5$ tiền thưởng, hãy kiểm tra ứng dụng BXB của bạn, chúc bạn khai thác vui vẻ!

Q6: Is a BXB platform for professional traders?
(Nền tảng BXB có dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp không?)

TEAM BXB:

BXB is built for everyone, even for beginners or professional traders, it is a fair and transparent trading app where you and enter the crypto-space in the easiest way

DỊCH:
BXB là ứng dụng được xây dựng cho tất cả mọi người, từ người mới bắt đầu giao dịch cho đến những nhà giao dịch chuyên nghiệp, rất công bằng và thông suốt , nơi bạn có thể bước vào không gian tiền ảo một cách đơn giản nhất
 
header ad blockchaincrews.com
Top