header ad blockchaincrews.com

Dự đoán Tổng giá trị vốn hoá của hệ sinh thái Polkadot (Polkadot Ecosystem Marketcap) (#DotEcoCap) và có cơ hội nhận giải thưởng tổng cộng 15 DOT

Han Phan

Member
Dự đoán Tổng giá trị vốn hoá của hệ sinh thái Polkadot (Polkadot Ecosystem Marketcap) (#DotEcoCap) và có cơ hội nhận giải thưởng tổng cộng 15 DOT
Rules:
1. Follow Twitter PolkaWarriors https://twitter.com/polkawarriors
2. Join Tele PolkaWarriorsGlobal https://t.me/PolkaWarriors_Global
3. Comment this tweet in form:

Tag 3 friends + #DotEcoCap + value
Ex: @abc @Xyz @789 #DotEcoCap $17,555,555,555
Find #DotEcoCap in CoinGecko:
https://www.coingecko.com/en?category_id=dot-ecosystem...
Sự kiện kết thúc vào 17/1, 00:00 UTC (giá trị của #DotEcoCap sẽ record vào lúc này)
Sponsor by Syndicator
 
header ad blockchaincrews.com
Top